python 判断 nan值

nan (Not a Number)

np.nan == np.nan

Fasel

nan 自己不等于自己,所以不能直接用 == 来判断, numpy 有个方法可以判断  isnan 就可以了。numpy.isnan()

inf 同理, 也有 numpy.isinf()